PRIČETEK IZGRADNJE MANJKAJOČEGA DELA JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

Ustrezno ravnanje s komunalno in padavinsko odpadno vodo je obveza vseh nas, saj s tem zagotavljamo boljše zdravje ljudi in varujemo okolje za prihodnje generacije. Ker smo usmerjeni v trajnostni razvoj, moramo vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Skupaj z občino Štore in Vojnik začenjamo z izgradnjo več različnih posameznih odsekov kanalizacije v skupni dolžini 26,8 kilometra. Gre za območja znotraj aglomeracij, ki so sicer že opremljena s kanalizacijo, vendar kljub temu objektov ni bilo možno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave.

 

Naložba, sofinancirana z evropskimi sredstvi, je za varovanje okolja, ohranjanje virov pitne vode in zagotavljanje boljših življenjskih ter sanitarnih pogojev nujno potrebna. V Mestni občini Celje znaša odstotek priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje 96,1 odstotka. Ko bomo zgradili 15.405 metrov manjkajočega kanalizacijskega sistema in bodo vsi objekti, ki so zajeti v ta projekt, priključeni, bo znašala stopnja priključenosti dobrih 99 odstotkov.

S tem bomo presegli sprejemljivo stopnjo priključenosti (98 odstotka) na javno kanalizacijsko omrežje, ki jo nalagajo zahteve iz evropske direktive, in skoraj dosegli zahtevano, 100 odstotno priključenost.

 

Trenutna stopnja priključenosti na JKO v MOC: 96, 1 odstotka

Stopnja priključenost po zaključenem projektu: 99 odstotka

Sprejemljiva stopnja priključenosti EU: 98 odstotka

Zahtevana stopnja priključenosti EU: 100 odstotka

 

Za izvajalca gradbenih del sta bili na javnem razpisu izbrani podjetji VOC Celje, d. o. o., in AGM Nemec, d. o. o., iz Laškega. Izgradnja je razdeljena na osem sklopov in naj bi bila končana konec prihodnjega leta. Sklop št. 4. bo gradilo podjetje AGM Nemec, vse ostale pa VOC Celje. Obe podjetji bomo v torek, 1. junija 2021, na posameznih sklopih uvedli v delo.

Sklop št 1: Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje

Uvedba v delo: 4. 2. 2022

Sklop št. 2: Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja in Golovec v Mestni občini Celje

Uvedba v delo: 28. 5. 2021

Sklop št. 3: Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje

Uvedba v delo: 28. 5. 2021

Sklop št. 4: Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini Celje

Uvedba v delo: 28. 5. 2021

Sklop št. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni občini Celje

Uvedba v delo: 7. 9. 2021

Sklop št. 6: Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore

Uvedba v delo: 28. 5. 2021

Sklop št. 7: Nad Stolarno, Lipa in Pečovje v Občini Štore

Uvedba v delo: 25.5. 2022

Sklop št. 8: Občina Vojnik

Uvedba v delo: 26. 5. 2021

Samo v Mestni občini Celje bomo zgradili 15.405 metra kanalizacijskega omrežja in 12 črpališč za prečrpavanje komunalnih odpadnih voda. S tem bomo omogočili, da bodo lahko lastniki nanj priključili 402 objekta. Odpadna voda, ki se zdaj na nekaterih območjih iz pretočnih greznic izliva v podtalnico in bližnje jarke oziroma vodotoke, se bo po priključitvi na kanalizacijsko omrežje čistila v čistilni napravi Celje ali čistilni napravi Škofja vas.

Mestna občina Celje, Občina Štore in Občina Vojnik sodelujejo v skupnem projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje (Dogovor za razvoj regij 2), pri čemer je Mestna občina Celje nosilna občina.

Za projekt, ki je skupaj ocenjen na 11,1 milijona evrov z DDV, smo vse tri občine pridobile nekaj manj kot 5,9 milijona evrov sredstev sofinanciranja in sicer 4,7 milijona evrov iz EU (Evropski sklad za regionalni razvoj) ter 1,2 milijona evrov iz državnega proračuna. Projekt v Mestni občini Celje, ki je ocenjen na skoraj 5,8 milijona evrov brez DDV, bo sofinanciran v višini 3,9 milijona evrov. Sklep o sofinanciranju smo prejeli v začetku maja 2021.

Vir: Mestna občina Celje

PONOVNA VZPOSTAVITEV URADNIH UR V OBČINSKI UPRAVI TER KRAJEVNIH SKUPNOSTIH IN MESTNIH ČETRTIH

Spoštovani!

Z današnjim dnem je preklicana Odredba o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa v Mestni občini Celje.

To pomeni, da so z današnjim dnem v upravni stavbi Mestne občine Celje in v prostorih Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti ponovno uradne ure za stranke v obliki osebnih stikov.

Občanke in občane ter druge obiskovalce prosimo, da v prostorih upravne zgradbe Mestne občine Celje dosledno upoštevajo previdnostne ukrepe, kot so higiena rok, higiena kašlja in kihanja ter primerna razdalja, v skladu s priporočili NIJZ.

Vsem Celjankam in Celjanom se zahvaljujemo, ker so ukrepe v zadnjih dveh in pol mesecih sprejeli z razumevanjem.

Vir: Mestna občina Celje

V CELJU PREVENTIVNO USTAVLJENA ŠTIRI GRADBIŠČA

Mestna občina Celje sporoča, da so od 23. 3., zaradi trenutnih razmer, zaprta štiri gradbišča na Celjskem.

Zaprto je gradbišče pred bodočim Tehno parkom Celje (projekt eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve ulice), gradbišče na Ljubljanski cesti pri Glaziji, kjer gradijo krožišče, ustavljena so tudi gradbena dela za projekt ureditev kolesarskih povezav v MOC in dela za severno vezno cesto.

Na drugih gradbiščih dela potekajo prilagojeno, v zmanjšanem obsegu in ob upoštevanju pravil. Vse več je težav z oskrbo gradbišč z gradbenim materialom, ki je na trgu trenutno manj dostopen, oziroma nanj izvajalci čakajo dlje kot v normalnih razmerah.

Na terenu za zdaj nemoteno poteka redno vzdrževanje naprav javne razsvetljave, svetlobno prometne signalizacije in vzdrževanje fontan.

Sporočajo še, da bodo 25. 3. končana dela pri vrtcih Zarja – enoti Ringa raja in Anice Černejeve – enoti Mavrica, kjer so sanirali zemljino.

Vir: Mestna občina Celje

POSODOBITEV PRIPOROČIL NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE

Spoštovani,

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje je posodobil nekaj priporočil, nekaj pa jih je na novo objavljenih.

 

Posodobljena so sledeča obvestila:

Na novo so objavljena sledeča obvestila:

MESTNA OBČINA CELJE OBČANE POZIVA NAJ NE NASEDAJO PREVARANTOM


Številni prostovoljci te dni pomagajo občankam in občanom, ki nujno potrebujejo pomoč pri opravkih. Pokličejo lahko po telefonu na tel. št. 03 49 10 920, in sicer od ponedeljka do petka, med 8. in 19. uro, ob sobotah pa med 8. in 15. uro.


Telefonska številka je namenjena:

– družinam, ki jim je odrejena stroga izolacija;
– starejšim osebam, ki nimajo drugih možnosti za oskrbo s hrano in zdravili;
– staršem zaposlenih v ustanovah pomembnih za delovanje družbe in države v izrednih razmerah.

Vsi, ki nimajo možnosti dostopa do trgovine ali lekarne, lahko na tak način dobijo potrebna živila ali zdravila, ki jih v roku enega dne dostavijo prostovoljci Civilne zaščite in Rdečega križa Celje. Obe organizaciji bosta preverjali upravičenost do pomoči.

Občanke in občane ob tem opozarjamo na prevarante, ki hodijo okrog pod pretvezo, da nudijo pomoč. Vsi občinski prostovoljci nosijo brezrokavnik Civilne zaščite ali Rdečega križa in imajo priponko z imenom, priimkom, podpisom ter žigom Mestne občine Celje.

Vir: Mestna občina Celje

POŠTA SLOVENIJE PRILAGAJA DELOVNE ČASE POŠT

Pošta Slovenije je z namenom preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom in zaščito zaposlenih sprejela dodatne ukrepe. Uporabnike storitev pozivajo, da gredo na pošto samo v primeru, če je to zares nujno potrebno. Prav tako naprošajo prebivalstvo, da se vzdržijo spletnega nakupovanja za ne nujne stvari. Večina poštnih poslovalnic bo od jutri naprej odprta od 9. do 15. ure, oziroma od 9. do 11. ure. Ob sobotah pošte ne bodo poslovale, hkrati pa ne bosta poslovali dežurni pošti.

Aktualne delovne čase poslovalnic bomo ažurno objavljali v našem iskalniku poslovalnic ter mobilni aplikaciji.

Pošta Slovenije je za zaščito zaposlenih in uporabnikov poštnih storitev sprejela dodatne preventivne ukrepe za preprečitev širjenja okužb ter za zagotovitev čim manj motenega delovanja družbe.

Pošta Slovenije bo od četrtka, 19. 3. 2020, na poštnih okencih začasno prenehala izvajati določene ne nujne storitve, še naprej pa bo opravljala sprejem in izročanje poštnih pošiljk, bančne storitve in plačilni promet.

Ob tem Pošta Slovenije prebivalce, stranke in poslovne partnerje ponovno poziva, da se poslužujejo uporabe poštnih storitev ali obiščejo pošto le, če je to zares nujno potrebno ter spoštujejo odrejena navodila in protokole za ohranjanje zdravja zaposlenih na okencih, dostavljavcev ter vseh ostalih. Naprošajo, da dosledno upoštevajo predpisani režim vstopa v pošte, in sicer v omejenem obsegu. V poštnih prostorih se lahko sočasno nahaja zgolj toliko strank, kolikor je delujočih poštnih okenc. Ob tem naj stranke upoštevajo priporočeno medsebojno razdaljo. Če bodo vsa delujoča okenca zasedena, Pošta Slovenije stranke prosi, da počakajo pred vhodnimi vrati poslovalnice, da pridejo na vrsto in pri tem upoštevajo varnostno razdaljo. Če bo potrebno, bodo zaposleni na pošti vstop v poslovalnico regulirali z občasnim omejenim spuščanjem strank na pošto.

Prav tako Pošta Slovenije stranke vljudno prosi, da upoštevajo varnostno razdaljo z dostavljavcem na terenu. Dostavljavci se namreč še vedno srečujejo s situacijami, ko jih stranke neupravičeno zadržujejo v lastni bližini glede vprašanj o neposredni izročitvi njihovih pošiljk.

Pomembne informacije državljanom so na voljo na spletni strani Pošte Slovenije.

Vse prebivalce Pošta Slovenije tudi poziva, da so strpni in razumevajoči do vseh, ki te dni še naprej opravljajo svoje delo in omogočajo, da bomo skupaj lažje prebrodili ta izjemno težek čas.

Pošta Slovenije ponovno poudarja, da je ohranjanje zdravja zaposlenih, strank in vseh ljudi ter obvladovanje tveganj ob pojavu koronavirusa prvenstvenega pomena, zato še naprej pozorno spremlja razvoj širjenja koronavirusa ter je ves čas v stiku z NIJZ ter drugimi pristojnimi inštitucijami. Nadaljnji razvoj epidemiološke situacije bo še naprej pozorno spremljala ter zaposlenim, strankam in ostalim javnostim sprotno posredovala vse potrebne informacije in prilagoditve delovanja Pošte Slovenije.

Vir: Pošta Slovenije