Celjski-pust-2019-12-1

POVABILO K SODELOVANJU “CELJSKI PUST 2020”

Spoštovani!

Zavod Celeia Celje bo tudi letos ob PUSTU organiziral dogodke, ki bodo vključevali pustno urejenost mesta, pustno rajanje in pokop pusta.

Veliko pustno rajanje bo v torek, 25.2.2020 od 16.00 ure dalje na Krekovem trgu. Pustno dogajanje bo obogateno z glasbo in animacijami ter pustno povorko, ki se bo sprehodila po ulicah mestnega jedra. Za maske bodo zagotovljene denarne nagrade v obliki mestnih bonov, katere bo zagotovil ZCC in bodo unovčljivi pri mestnih ponudnikih.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Povabilo Celjski pust 2020

Foto: Celje.info

NOV MOST ČEZ KOPRIVNICO NA CESTI V LOKROVEC

Mestna občina Celje bo na Cesti v Lokrovec zgradila nov most čez Koprivnico, saj je obstoječi preozek in v slabem stanju, poleg tega stoji prenizko nad vodotokom. Nov most bo protipoplavno ustrezen in bo višinsko prilagojen načrtovani severni vezni cesti. Omogočal bo najhitrejši dostop preko severne vezne ceste do uvoza za stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje – DN 10. Ministrstvo za okolje in prostor je na tem mestu že pred nekaj leti nameravalo zgraditi nov most v sklopu protipoplavnih ukrepov, vendar je zaradi okrnjenih finančnih sredstev od svoje namere odstopilo.

Most na cesti v Lokrovec 1 Copy

Podjetje Nivo Eko, d. o. o., ki je bilo kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu Mestne občine Celje izbrano za izvajalca, je bilo v ponedeljek uvedeno v delo. Gradbena dela mora zaključiti v štirih mesecih, pogodbena vrednost del pa znaša 275.598,29 evrov. Javno podjetje VO-KA Celje je vodovod že prestavilo v sklopu predhodnih del. Zaradi rušitve starega mostu in gradnje novega je predvidena popolna zapora prometa, o kateri bodo občani pravočasno obveščeni. Obvozi bodo ustrezno označeni tako za vozila kot za pešce.

Vir: Mestna občina Celje

MLC Lopata-slika

INFORMACIJE V ZVEZI Z DRŽAVNIM PROSTORSKIM NAČRTOM MALI LOGISTIČNI CENTER Z VAROVANIM PARKIRIŠČEM – MLC LOPATA

Pobuda za Državni prostorski načrt (DPN) temelji na dejstvu, da je za potrebe varnega transporta potrebno zagotoviti ustrezno infrastrukturo, kamor sodijo tudi logistični centri (MLC) in parkirišča. Potreba in upravičenost izgradnje takšne infrastrukture izhaja iz vrste državnih in evropskih dokumentov. Ker je lokacija ob avtocestnem priključku Celje – zahod prepoznana kot potencialna lokacija za umestitev malega logističnega centra in varovanega parkirišča, je Mestna občina Celje (MOC) pristopila k sodelovanju za umeščanje posega v prostor. Pri tem je poglavitna skrb MOC varovanje okolja in izboljšanje prometa na območju Medloga in Lopate. Eden od razlogov za pripravo DPN je neposredna navezava MLC Lopata na avtocesto tako, da lokalno cestno omrežje ne bo več obremenjeno s prometom tovornih vozil. Poleg navedenega bo neposredna prometna navezava na avtocesto omogočena osebnim vozilom in intervenciji.

Slovenija je zaradi svoje lege pomembna tranzitna evropska država. Pri tovornem prometu prevladuje cestni tovorni promet, katerega delež se vsako leto povečuje. Zaradi vedno večjih količin tovornega prometa na slovenskih avtocestah, se posledično pojavlja vedno večja potreba po zagotovitvi varovanih parkirišč za tovorna vozila, ki sodijo v neposredno bližino avtoceste, seveda ob izpolnjevanju zakonodajnih, okoljskih, prostorskih, tehničnih in drugih parametrov.

Zasnova varovanih parkirišč za tovorna vozila je v skladu s Strategijo razvoja prometa v republiki Sloveniji in Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030, ki tovrstna parkirišča uvršča med pomembne naloge razvoja prometa v Republiki Sloveniji. Kot pristojni nosilci priprave in izvedbe ukrepov, so opredeljeni občine, zasebni investitorji in DARS. Uredba Ten-T 1315/2013, pa v smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja, navaja obvezo zagotavljanja varnih in varovanih parkirišč za tovorna vozila.

Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta za Mali logistični center Lopata (DPN) je bila izdelana avgusta 2018 (RC Planiranje d.o.o., Celje, št. proj. 5/18, avgust 2018). Oktobra 2018 je Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet pobudo posredoval Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja (pripravljavec). Pripravljavec je pobudo v času med 12. novembrom in 14. decembrom 2018 javno objavil na svoji spletni strani ter pozval nosilce urejanja prostora, da podajo smernice. Vsi nosilci urejanja prostora, tako lokalni, kot državni so podali smernice. Po analizi smernic in predlogov javnosti se je predlagana zasnova optimizirala, na osnovi takšne zasnove je pripravljavec pripravil osnutek sklepa o pripravi DPN. V tem času so se izdelale in se še izdelujejo strokovne podlage: geodetski posnetek, idejni projekt povezovalne ceste od ACP do MLC Lopata, statična preveritev obstoječega nadvoza, prometna študija, ipd.

Pobuda je trenutno v medresorskem usklajevanju in je pripravljena da se obravnava in s sklepom sprejme na vladi Republike Slovenije.

Po sprejetju sklepa na vladi RS se prične izdelava študije variant ter pripravi predlog najustreznejše rešitve. Sledi izdelava okoljskega poročila ter javna razgrnitev in pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora. V tem času se izdelujejo in dopolnjujejo strokovne podlage. V času javne razgrnitve lahko javnost poda pripombe in predloge, ki se upoštevajo pri pripravi predloga DPN.

Sprejetje Uredbe o DPN na vladi RS in objava v Uradnem listu RS se izvede po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora in po pridobitvi odločbe o ustreznosti vplivov plana.

Shema postopka priprave DPN:


Namen pobude ni umestitev načrtovanih objektov in ureditve v prostor temveč določitev pogojev, katere strokovne podlage in druge projekte je potrebno izdelati ter kaj vse je potrebno preveriti v zvezi z možnimi vlivi na okolje.

Iz prejetih smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) in odločbe Ministrstva za okolje in prostor izhaja, da je v postopku priprave DPN za MLC Lopata potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO). Pred tem bodo izdelane še podrobnejše strokovne podlage za področje hrupa, vibracij in odvodnjavanja. Na osnovi ocen iz CPVO bodo načrtovane spremenjene (optimizirane) rešitve in načrtovani omilitveni ukrepi. V primeru, da z nobenim omilitvenim ukrepom ne bo možno zagotoviti vplivov na okolje znotraj zakonsko predpisanih mej, se načrtovana ureditev ne izvede.

Za celotno obstoječe in cestno omrežje so v pripravi strokovne podlage, s katerimi bodo preverjene obstoječe in predvidene prometne obremenitve za obdobje 20 let in prometno varnostna analiza. Na osnovi rezultatov te študije bodo načrtovane prihodnje ureditve.

Dopis – Mestna občina Celje

CELEBUS

Spoštovane uporabnice, uporabniki Celebusa!

 

SHEMA LINIJ JAVNEGA MESTNEGA AVTOBUSNEGA PROMETA V CELJU

Shema

CENIK

Dnevna vozovnica (1)  – 1 €

Enkratna vozovnica – nakup na avtobusu – 1 €

Tedenska vozovnica (2) – 5 €

Mesečna vozovnica (3) – 15 €

Letna vozovnica (4) – 100 €

Brezstična kartica CELEBUS  – 3 €

Opomba:

  1. velja od prve uporabe
  2. velja 7 dni od prve uporabe
  3. velja mesec dni od prve uporabe
  4. velja leto dni od prve uporabe

POPUSTI

Otroci do 6. leta brezplačno (v spremstvu odrasle osebe)

Otroci od 7. do 15. leta 50% popusta na letno vozovnico

Dijaki, študenti, upokojenci in invalidi 25% popusta na letno vozovnico

PRODAJNA MESTA

NOMAGO, AVTOBUSNA POSTAJA CELJE – Potniška blagajna (Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje)

MESTNA OBČINA CELJE – Glavna pisarna (Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje)

 

severna_vezna_cesta_ostrozno_lokrovec

SEVERNA VEZNA CESTA

Projekt, ki se bo pričel izvajati letos jeseni, predvideva izgradnjo severne vezne ceste v dolžini 493,5 m in preureditev obstoječe Ceste na Ostrožno v dolžini 212,3 m z izgradnjo krožišča. Obenem je po trasi obeh odsekov predvidena ureditev pripadajoče infrastrukture za kolesarje in pešce ter vzpostavitev mestnega potniškega prometa z dvema avtobusnima postajališčema. Urejeni bodo tudi odvodnjavanje, javna razsvetljava, plinovod, telekomunikacijsko omrežje in urbana zasaditev.

Ocenjena vrednost projekta je 1.687.850 €.

Severna vezna cesta je ključnega pomena za doseganje trajnostne mobilnosti, zmanjševanje pritiska prometa proti centru mesta s povezovanjem sosednjih stanovanjskih sosesk in stanovanjskih sosesk z nakupovalnimi središči. Na tem območju je predvidena tudi izgradnja stanovanjske soseske DN 10, zato je ustrezna prometna infrastruktura še toliko bolj pomembna.

Predhodno so bile izvedene tudi dodatne geomehanske raziskave tal zaradi preučitve pogrezanja in za namen kasnejše utrditve terena.

Vir: Mestna občina Celje

Vir: Celje.info

KOLESCE
KOLESCE-1

P + R SISTEM (PARK & RIDE – PARKIRAJ AVTO IN PRESTOPI NA KOLO)

Mestna občina Celje je med staro železniško postajo in Savinjo na Ulici XIV. divizije v Celju začela graditi sistem vozlišča Parkiraj avto in prestopi na kolo. Gradbena dela bo izvajalo podjetje VOC Celje, d. o. o., ki je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano v postopku javnega naročanja.

Naložba je ocenjena na nekaj več kot 426.000 evrov. Dobrih 229.000 evrov bo občina dobila iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, ostali denar pa je zagotovila v letošnjem proračunu. V razvitih evropskih mestih je možnost cenovno ugodnega in udobnega parkiranja z neposrednim dostopom do javnega sistema izposoje koles zmanjšala prometne težave. Mnogi vozniki so spremenili potovalne navade, saj so spoznali, da ima sistem P + R (Park & Ride – parkiraj avto in prestopi na kolo) številne prednosti. Projekt predvideva izgradnjo 35 parkirnih mest za osebna motorna vozila. Tri parkirna mesta bodo namenjena  invalidom, štiri pa voznikom električnih avtomobilov. Zraven bo 35 stojal za kolesa v sistemu javne izposoje koles (KolesCE). V neposredni bližini so predvidena tudi servisno stojalo za nujna popravila koles, varovana pokrita kolesarnica za pet koles in osem parkirnih mest za avtodome. Predvidena je tudi polnilna postaja za električne avtomobile. Občina bo zasadila tudi nov, enojni drevored, zato bo območje sistema P+R zeleno in za uporabnike, ki bodo imeli pogled tudi na Stari grad, res privlačno.

Uvoz oziroma izvoz na parkirišče bo ostal na istem mestu, kot je sedaj. Sistem »parkiraj avto in prestopi na kolo«  ima veliko prednosti, saj voznikom omogoča, da cenovno ugodno parkirajo avtomobil in pot do želenega cilja, torej do službe, muzejev,  tržnice, turističnih znamenitosti, gostilne ali javnih ustanov, nadaljujejo s kolesom. V Celju je za ta namen uveden sistem javne izposoje koles KolesCE. Na tak način se v mestu zmanjša promet in s tem zagotovi boljši zrak. Manj je tudi hrupa. Kolesarjenje že nekaj časa ni več samo rekreacijska dejavnost, temveč se vse bolj uveljavlja kot vsakdanje sredstvo za premagovanje razdalj. Je poceni, prijazno naravi, zdravo in v primerih, ko so na cesti prometni zastoji, tudi hitrejše.

Vir: Mestna občina Celje

Več informacij glede javne izposoje koles najdete tukaj.

Trenutne lokacije stojal za kolesa v sistemu javne izposoje koles (KolesCE) v Celju:

received_2429043397117106
received_2436623203240451
received_2472452109645114
received_2831054856965524
1
2
3
4
5
20190622_130002
20190622_130012
20190622_130019
20190622_130026
20190622_130038
20190622_130051
20190622_130101
20190622_130103
20190622_130116
20190622_130155
20190622_130245
20190622_131100
20190622_133321
20190622_133327
20190622_133328
20190622_133331
20190622_133344
20190622_133403
20190622_133422
20190622_133426
20190622_133442
20190622_133504
20190622_133630
20190622_133631
20190622_133636
20190622_135326
20190622_135400
20190622_135401
20190622_135411
20190622_135413
20190622_135443
20190622_135458
20190622_135501
20190622_135516
20190622_135528
20190622_135533
20190622_135546
20190622_135633
20190622_135634
20190622_135709
20190622_135720_001
20190622_135722
20190622_135753
20190622_135833
20190622_140021
20190622_140031
20190622_140035
20190622_140737
20190622_140738
20190622_140746
20190622_140749
20190622_142007
20190622_142015
20190622_142034
20190622_142120
20190622_142121
20190622_142202
20190622_142242
20190622_145634
20190622_145638
20190622_150156
20190622_150159
20190622_153044
20190622_153053
20190622_153120
20190622_153121
20190622_153139
20190622_153150
20190622_153206
20190622_153221
20190622_153256
20190622_154342
20190622_154350
20190622_154352
20190622_154401
20190622_154627
20190622_154750
20190622_154754
20190622_154756
20190622_154804
20190622_154813
20190622_155014
20190622_155027
20190622_160046
20190622_160059
20190622_160115
20190622_160118
20190622_160119
20190622_160433
20190622_160450
20190622_160451
20190622_160501
20190622_160503
20190622_160512
20190622_160533
20190622_160537
20190622_160548
20190622_160603
20190622_160616
20190622_160618
20190622_160623
20190622_160629
20190622_160636
20190622_160637
20190622_160641
20190622_160645
20190622_160701
20190622_160703
20190622_160709
20190622_160710
20190622_160720
20190622_160723
20190622_160935
20190622_160938
20190622_160944
20190622_161011
20190622_161022
20190622_161041
20190622_161236
20190622_161339
20190622_161340
20190622_161352
20190622_161353
20190622_161406
20190622_161427
20190622_161441
20190622_161449
20190622_161459
20190622_161719
20190622_161725
20190622_162552
20190622_162602
20190622_162604
20190622_162611
20190622_162615
20190622_162620
20190622_162624
20190622_162743
20190622_162915
20190622_163808
20190622_163814
20190622_170305
20190622_170313
20190622_170402
20190622_170412
20190622_170419
20190622_170430
20190622_175437
20190622_175443
20190622_175447
20190622_175455
20190622_175536
20190622_175544
20190622_175554
20190622_175555
20190622_180155
20190622_180216
20190622_181034(0)
20190622_181034
20190622_181042
20190622_181950
20190622_181957
IMG_1240
IMG_1241
IMG_1243
IMG_1244
IMG_1245
IMG_1247
IMG_1249
IMG_1250
IMG_1251
IMG_1252
IMG_1253
IMG_1254
IMG_1255
IMG_1256
IMG_1258
IMG_1260
IMG_1261
IMG_1262
IMG_1264
IMG_1265
IMG_1266
IMG_1267
IMG_1268
IMG_1269
received_318796362339994
received_326804054918572
received_328923848043017
received_338698730158164
received_340282536638796
received_347856142579769
received_359056284662176
received_369957453725086
received_404912970124465
received_419637968884336
received_437859913434141
received_465749540851077
received_494517951304286
received_559433931195747
received_687877994990806
received_692044064588125
received_742729559479617
received_839339529767466
received_1037098069826929
received_1088360491551785
received_1639287332868627
received_2192903311000944
received_2381983002077006

UTRINKI S KRAJEVNEGA PRAZNIKA – 22.6.2019

Krvne meritve – Center za krepitev zdravja ZD Celje

Tekmovanje v kegljanju s podelitvijo pokalov in priznanj – Društvo upokojencev Ostrožno

Razstava ročnih del, kmečkih dobrot in cvetja

Nastop etno skupine Sončnice

Kulturni program pionirčkov PGD Ostrožno

Pozdravni govor predstavnika KS Ostrožno mag. Marjana Ferjanca in podelitev krajevnih priznanj in naziva častni krajan

  

Slavnostni prevzem gasilskega vozila GV-1 in pozdravni govor podžupanje Mestne občine Celje

 

OBVESTILO

Spoštovani!

Obveščamo vas, da so v začetku tega tedna gospodinjstva v zaselku Lopata v svoje poštne nabiralnike prejela vabila na zbor krajanov Lopate.

Na KS Ostrožno so se zvrstile številne pritožbe krajanov/-k, čemu jih vabimo, saj niso pripadniki civilne iniciative in zakaj vabilo ni ustrezno opremljeno z žigom in podpisom zakonitega zastopnika KS, saj je navedeno le Društvo za našo vas Lopata (v nadaljevanju: društvo). Glede na to, da lahko na podlagi Statuta Mestne občine Celje zbor krajanov skliče le občina ali njen ožji del, torej krajevna skupnost oz. mestna četrt, si je predmetno društvo prisvojilo pristojnost, ki je nima in na ta način med krajankami in krajani ustvarja zmedo ter jih zavaja.

Sklicevanje zbora krajanov društva, ki so ga ustanovili pripadniki civilne iniciative je nezakonito, na kar smo društvo tudi pisno opomnili.

Prav tako smo prejeli številne prijave krajank in krajanov Lopate, da predmetno društvo zlorablja podpise udeležencev, ki so s podpisom liste prisotnosti na prvem neformalnem srečanju krajanov po javni predstavitvi pobude za državni prostorski načrt za Mali logistični center z varovanim parkiriščem – MLC Lopata, s spremljajočimi servisnimi dejavnostmi ter povezovalne ceste iz obstoječega avtocestnega priključka (ACP) Celje – zahod, ki je potekala v sredo, 13. 3. 2019 v prostorih Mestne občine Celje, le potrdili svojo udeležbo, vendar niso in ne želijo biti pripadniki civilne iniciative in/ali društva. Društvo torej nezakonito uporablja tudi listo prisotnosti, kot seznam članov društva in pripadnikov civilne iniciative.

Maja Vaš,

predsednica Sveta KS Ostrožno