Z ZALIVANJEM RAZPOK DO LEPŠEGA VIDEZA JAVNIH CEST

Vzdrževalci javnih cest v Mestni občini Celje so doslej travo, ki raste iz razpok ob robnikih na cestah, pločnikih in kolesarskih poteh, čistili ročno. Delo je bilo zamudno in neučinkovito, saj je trava kmalu znova zrasla in kazila videz javnih cest oziroma okolice. Letos smo imeli precej dežja, zato so bili pogoji za rast idealni, tako da so ponekod razpoke in fuge povsem zaraščene s travo. Ker si v Mestni občini Celje prizadevamo, da bi bilo naše mesto čim bolj urejeno, so v javnem podjetju Vodovod – Kanalizacija našli dobro rešitev.

Fuge SPLET

Povezali so se s podjetjem Possehl Maribor, ki se med drugim ukvarja tudi z zalivanjem razpok ob robnikih. Postopek je dokaj enostaven, vendar učinkovit. Fuge, ki so zaraščene s travo in plevelom, izvajalci del najprej očistijo in pometejo s pometalnim strojem. Ko so fuge čiste, jih namažejo z bitumensko emulzijo in nato zalijejo s trajno elastično bitumensko zalivno maso. Za svoje delo jamčijo z garancijo treh let. Z zalivanjem stikov, reg in razpok med robniki in asfaltirano površino, ki nastajajo predvsem zaradi neenakomernih posedkov, še posebej pa v zimskem času (vplivi soli in zmrzali ), se z bitumensko zalivko sočasno preprečijo tudi nadaljnje večje površinske in globinske poškodbe stičnih mest.
Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija je s podjetjem Possehl Maribor sklenilo pogodbo v višini 20.000 evrov. Za ta denar so po tej metodi poskusno očistili in zalili razpoke na skupno desetih kilometrih cest in sicer na Cesti na Ostrožno, na delu Čopove ulice, na Ulici Milčinskega in na Dečkovi cesti. Tovrstna dela na Ljubljanski cesti, Ulici mesta Grevenbroich in na delu Dečkove ceste so predvidena za kasneje.

Fuge SPLET 2

Zavedamo se, da bi bilo potrebno na ta način obnoviti še številne druge ulice, vendar letos to ne bo mogoče, ker je obseg sredstev za vzdrževanje na letni ravni omejen. Vsekakor pa bodo v javnem podjetju Vodovod – Kanalizacija zaradi velikih potreb in neuglednega stanja cest s to metodo nadaljevali in v prihodnjih letih poskušali urediti čim več ulic.
fb addiction
social-media-addiction

LOGOUT – CENTER POMOČI PRI PREKOMERNI RABI SPLETA IN DIGITALNIH TEHNOLOGIJ SEDAJ TUDI V CELJU

Z mesecem aprilom 2018 je v Celju pričela delovati ambulanta LOGOUT, sofinancirana s strani Ministrstva za Zdravje ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije. Ambulanta deluje v okviru Zavoda Nora – Centra sodobnih zasvojenosti, edine tovrstne specializirane organizacije pri nas. Program se že od leta 2010 uspešno izvaja v Ljubljani in od 2015 v Izoli. Namen programa je osveščanje o zdravi, varni, uravnoteženi in ustvarjalni uporabi tehnologij na eni strani ter na drugi strani strokovna pomoč in svetovanje tistim posameznikom, ki imajo zaradi intenzivnosti ter nekontrolirane uporabe tehnologij in spleta težave s preobremenjenostjo ali celo z zasvojenostjo.

Ambulanta v Celju (Ulica XIV. divizije 14), je odprta za vse otroke, mladostnike, njihove starše in odrasle ter njihove partnerje, ki imajo težave s prekomerno uporabo interneta in sodobnih tehnologij (splošna zasvojenost z digitalnimi tehnologijami in spletom, z video igrami, z družabnimi omrežji, FOMO, zasvojenost s spletnimi igrami na srečo, spletnim nakupovanjem, pornografijo, ipd.) oziroma rabijo podporo in svetovanje glede rizičnih vedenj na spletu (spletno zalezovanje/grooming, seksting, spletno nasilje, spletni rasizem, lažno predstavljanje).

Social-media-addicted

Foto: https://wsimag.com/science-and-technology/24461-the-negative-effects-of-social-media

Delo poteka v obliki brezplačnih individualnih in skupinskih srečanj za svetovance in njihove starše oziroma partnerje. Strokovna pomoč in podpora je namenjena vzpostavitvi uravnotežene uporabe sodobnih tehnologij in krepitvi zdravega življenjskega sloga.

Pomemben del našega poslanstva predstavljajo tudi preventivne dejavnosti (izobraževanja, delavnice, ipd.) za učence/dijake, starše, strokovno in širšo javnost.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na: 031 832 646 ali pišete na: franja.gros@logout.si oziroma info@logout.si

Obiščite nas tudi na spletu:

www.logout.si

www.facebook.com/logout.si

Strokovna delavka programa LOGOUT Celje:

Franja Gros, univ. dipl. psih.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE CELJE V LETU 2018

Prijavitelji lahko oddajo vlogo osebno v glavni pisarni Mestne občine Celje vsak dan v času uradnih ur glavne pisarne ali pošljejo po pošti na naslov Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko.

ROK za oddajo vlog: 13.9.2018, do 14.00 ure.

Dokumentacija:

Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici. Na prvo stran ovojnice je obvezno nalepiti »OBRAZEC OVOJNICA« z napisom »NE ODPIRAJ- RAZPIS MALE ČISTILNE NAPRAVE 2018« in nazivom ter naslovom vlagatelja.

ROK za oddajo zahtevkov za izplačilo: Zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti oddani na Mestno občino Celje ne glede na način dospetja najkasneje do 15.11.2018. Račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2018.

Odpiranje vlog ne bo javno.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/42 65 865 (Polona Barič) ali v glavni pisarni Mestne občine Celje.

Št. zadeve: 331-1/2018

NOVA STANOVANJSKA SOSESKA

Mestna občina Celje je lani jeseni na 0,76 hektarov velikem zemljišču soseske Ostrožno Zahod začela graditi gospodarsko javno infrastrukturo, ki bo omogočila gradnjo predvidoma desetih individualnih, prostostoječih stanovanjskih hiš. Zaradi bližine mesta in dobrih prometnih povezav bo nova, sodobno zasnovana stanovanjska soseska omogočala zelo kvalitetno življenje. Približno polovica zemljišča bo z gospodarsko javno infrastrukturo opremljena že v prvi polovici letošnjega leta. Pogodbena vrednost teh del je ocenjena na približno 155.000 evrov z DDV. Komunalno opremljena zemljišča, pripravljena za pridobitev gradbenega dovoljenja, bomo prodali zainteresiranim kupcem.

SSSZasnova OZ 9 Copy Copy

Zasnova OZ – 9 z oznakami posameznih objektov in mejo ureditvenega območja
Zemljišče je v naravi travnik in je s prostorskim planom opredeljeno kot stanovanjsko območje eno ali dvostanovanjskih stavb. Na severovzhodu meji na Cesto na Ostrožno in obstoječo avtobusno postajališče, na severozahodu in jugovzhodu pa ga obdajajo stanovanjske hiše. Na jugozahodu območja, ki je predvideno za gradnjo, se vse do stare struge potoka Sušnica razprostirajo travniki.
Za območje je bil izdelan občinski podrobni prostorski načrt (OPPN OZ- 9), ki poleg desetih stanovanjskih objektov prve in druge gradbene faze predvideva tudi izgradnjo omrežja dovoznih cest s površinami za pešce. Obstoječi cestni priključek na Cesto na Ostrožno bomo ukinili, dovoz do novih hiš pa zagotovili po novem cestnem omrežju. Tudi obstoječe avtobusno postajališče ob Cesti na Ostrožno bomo odstranili in v bližini zgradili novega.
Kontaktna oseba: ga. Barbara Kovačič, dosegljiva na tel. št. 03 42 65 610 oz. e-naslovu: barbara.kovacic@celje.si.

PROMOCIJSKI FILM O CELJU – V CELJU NAM JE LEPO

Od torka, 30. 1. 2018, je na spletni strani Mestne občine Celje na ogled nov promocijski film o Celju – V Celju nam je lepo. Najdete ga tudi na Facebook strani Celje – knežje mesto. Vse, ki uporabljate Facebook prijazno prosimo, da objavo delite na svojih profilih.

Vabljeni k ogledu!

https://www.youtube.com/watch?v=Vy_J5DXPTjU v slovenskem jeziku

https://www.youtube.com/watch?v=fVYuG1b7QDo v nemškem jeziku

https://www.youtube.com/watch?v=F4mQcmczIM8 v angleškem jeziku

 

_D8E8579
_D8E8583
_D8E8590
_D8E8594
_D8E8598
_D8E8600
_D8E8615
_D8E8622
_D8E8623
_D8E8625
_D8E8626
_D8E8629
_D8E8630
_D8E8638
_D8E8644
_D8E8645
_D8E8650
_D8E8661
_D8E8664
_D8E8667
_D8E8668
_D8E8669
_D8E8672
_D8E8673
_D8E8675
_D8E8676
_D8E8678
_D8E8680
_D8E8684
_D8E8685
_D8E8688
_D8E8689
_D8E8692
_D8E8693
_D8E8702
_D8E8704
_D8E8713
_D8E8719
_D8E8721
_D8E8723
_D8E8725
_D8E8727
_D8E8729
_D8E8731
_D8E8735
_D8E8738
_D8E8740
_D8E8743
_D8E8744
_D8E8747
_D8E8750
_D8E8752
_D8E8754
_D8E8755
_D8E8760
_D8E8762
_D8E8769
_D8E8771
_D8E8773
_D8E8774
_D8E8776
_D8E8779
_D8E8782
_D8E8786
_D8E8787
_D8E8792
_D8E8796
_D8E8797
_D8E8799
_D8E8805
_D8E8814
_D8E8817
_D8E8823
_D8E8824
_D8E8825
_D8E8827
_D8E8831
_D8E8832
_D8E8835
_D8E8836
_D8E8837
_D8E8838
_D8E8841
_D8E8847
_D8E8848
_D8E8853
_D8E8854
_D8E8856
_D8E8860
_D8E8863
_D8E8864
_D8E8867
_D8E8870
_D8E8875
_D8E8879
_D8E8880
_D8E8881
_D8E8883
_D8E8885
_D8E8887
_D8E8889
_D8E8891
_D8E8893
_D8E8900
_D8E8903
_D8E8906
_D8E8912
_D8E8917
_D8E8919
_D8E8920
_D8E8923
_D8E8927
_D8E8929
_D8E8930
_D8E8931
_D8E8933
_D8E8936
_D8E8940
_D8E8944
_D8E8945
_D8E8958
_D8E8963
_D8E8964
_D8E8967
_D8E8973
_D8E8978
_D8E8982
_D8E8989
_D8E8991
_D8E8993
_D8E8996
_D8E8997
_D8E9003
_D8E9004
_D8E9005
_D8E9006
_D8E9007
_D8E9008
_D8E9010
_D8E9012
_D8E9013
_D8E9015
_D8E9022
_D8E9028
_D8E9032
_D8E9044
_D8E9046
_D8E9049
_D8E9066
_D8E9069
_D8E9076
_D8E9080
_D8E9083
_D8E9093
_D8E9122
_D8E9132
_D8E9142
_D8E9145
_D8E9146
_D8E9149
_D8E9150
_D8E9153
_D8E9156
_D8E9157
20170902-00800755
018
023
027
044
045
047

KRAJEVNI PRAZNIK, 2.9.2017

V soboto, 2.9.2017 sta v Lokrovcu, v okviru ene prireditve, potekala praznik KS Ostrožno in 70. obletnica delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Lokrovec – Dobrova. Iskreni zahvali gresta županu in podžupanji Mestne občine Celje, ki sta se na naše povabilo prijazno odzvala. Izjemno čast pa nam je s svojo prisotnostjo izkazal tudi predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor, za kar se mu najlepše zahvaljujemo.

Predsednik KS Ostrožno g. Peter Pišek je v svojem govoru čestital društvu ob visokem jubileju ter se članom in članicam zahvalil za njihovo požrtvovalno, nesebično ter humano delo. V okviru letošnjega praznika je KS Ostrožno obeležila tudi 63. obletnico shoda »delovnih ljudi in občanov pod geslom Štajerska v borbi«, ki ga je leta 1954 med drugimi obiskal tudi takratni jugoslovanski voditelj Josip Broz Tito. S tem dogodkom je ne samo Ostrožno, temveč tudi Celje dobilo za tiste čase odlično infrastrukturo. Zgradili so nekaj novih cest, povsem na novo so na Ostrožnem postavili električno omrežje. Ob dogodku na Ostrožnem se je prvič oglasila tudi radijska postaja, ki se je kasneje razvila v Radio Celje. Radio Celje je bil skupaj z Novim tednikom tudi letošnji medijski sponzor prireditve – hvala.

Za KS Ostrožno je letošnji praznik izjemnega pomena, saj je bila prvič izobešena naša nova zastava, katero so slavnostno dvignili župan Mestne občine Celje g. Bojan Šrot, predsednik Sveta KS Ostrožno g. Peter Pišek in dobitnica bronaste olimpijske medalje v judu ga. Ana Velenšek. Ob ponosu na naš kraj, naše štiri zaselke, naša tri prostovoljna gasilska društva in predvsem na naš Judo klub Z’dežele Sankaku ter njegovega ustanovitelja g. Marjana Fabjana – Fabija, ki je z vrhunskimi dosežki naš kraj z zlatimi črkami zapisal na svetovni zemljevid judo športa, se je Svetu KS Ostrožno porodila ideja o lastnem grbu ter zastavi, ki bo povzemala novejši, aktualni del zgodovine. Tako smo v naš grb “strnili” štiri zaselke, olimpijska odličja v judu ter tri prostovoljna gasilska društva. Glede barvne sheme zastave je le-ta enaka kot pri zastavi Mestne občine Celje, le v obrnjenem vrstnem redu. Štiri zvezde simbolizirajo štiri zaselke v naši KS, krogi olimpijske kroge, simbolika plamenice pa je dvojna. Prvič simbolizira slovenska olimpijska odličja v judu, za katera gredo zasluge Častnemu krajanu KS Ostrožno g. Marjanu Fabjanu, drugič pa trije zublji simbolizirajo tri prostovoljna gasilska društva v eni krajevni skupnosti, kar predstavlja specifikum v slovenskem prostoru. Zastavo in grb je izdelal g. Aleksander Hribovšek, za kar se mu najlepše zahvaljujemo. Za veselo vzdušje je poskrbel Ansambel Vižarji.

V okviru praznovanja krajevnega praznika Društvo upokojencev Ostrožno vsako leto organizira tudi kegljanje na vrvici, ki pa je bilo letos, zaradi slabega vremena, prestavljeno na torek, 5.9.2017 in je potekalo na Športnem igrišču Lopata.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo soorganizatorju – PGD Lokrovec – Dobrova, vsem visokim gostom, povabljenim, sponzorjem, Judo klubu Z’dežele Sankaku, PGD Lopata, PGD Ostrožno ter vsem vam, ki ste kakorkoli pomagali ter seveda vsem našim krajankam in krajanom.

_D8E8622 _D8E8623 _D8E8629 _D8E8630 _D8E8644 _D8E8650 _D8E8661 _D8E8667 _D8E8668 _D8E8678 _D8E8680 _D8E8688 _D8E8689 _D8E8693 _D8E8702 _D8E8713 _D8E8721 _D8E8731 _D8E8738 _D8E8744 _D8E8747 _D8E8762 _D8E8769 _D8E8771 _D8E8773 _D8E8776 _D8E8792 _D8E8796 _D8E8797 _D8E8799 _D8E8805 _D8E8814 _D8E8817 _D8E8823 _D8E8824 _D8E8825 _D8E8827 _D8E8832 _D8E8835 _D8E8836 _D8E8838 _D8E8847 _D8E8848 _D8E8853 _D8E8856 _D8E8860 _D8E8863 _D8E8864 _D8E8867 _D8E8875 _D8E8880 _D8E8885 _D8E8887 _D8E8889 _D8E8891 _D8E8912 _D8E8917 _D8E8927 _D8E8929 _D8E8936

_D8E8903 _D8E8958 _D8E8638

_D8E8841 _D8E9005 _D8E9028

_D8E8945 _D8E8964 _D8E8982 _D8E8973 _D8E8991 _D8E8993 _D8E8996 _D8E9003 _D8E9015 _D8E9022 _D8E9030 _D8E9032 _D8E9044 _D8E9046 _D8E9049 _D8E9055 _D8E9056 _D8E9059 _D8E9060 _D8E9061 _D8E9065 _D8E9066 _D8E9069 _D8E9076 _D8E9083 _D8E9093 _D8E9122 _D8E9132 _D8E9142 _D8E9145 _D8E9146 _D8E9149 _D8E9150 _D8E9153 _D8E9157 _D8E9063

047 045 044

023 018 027

Foto (krajevni praznik): Miha Lokovšek

Foto (kegljanje): Zinka Murko in Zlatka Kroflič

NOV PROSTORSKI PORTAL MESTNE OBČINE CELJE PROSTOR.CELJE.SI

Mestna občina Celje je lansirala nov prostorski portal, ki je dostopen na https://prostor.celje.si/

Namen prostorskega portala prostor.celje.si je občanom in vsem zainteresiranim na enem mestu nuditi prostorske informacije iz pravnega in dejanskega vidika. Nastal je zaradi potrebe občanov, podjetij, investitorjev in organizacij do prostorskih podatkov Mestne občine Celje. Je zbirka interaktivnih zemljevidov s specifičnimi tematikami. Del portala je tudi metapodatkovni sistem, ki podaja t.i. podatke o podatkih.

V prvi fazi je cilj približati prostorske podatke občanom, tudi tistim, ki niso vešči uporabe računalnikov oz., ki jih ne uporabljajo vsak dan. V prihodnjih fazah bo portal namensko in funkcijsko dopolnjen, s fokusom na podpori institucijam v občini (turizem, javni zavodi, ipd.), privlačnosti MOC za investitorje ter podpori regionalnim in mednarodnim projektom.

Prostorski informacijski sistem, katerega del je prostorski portal, je zastavljen tako, da ga je možno nadgrajevati in širiti, tako za potrebe prihodnjih obveznosti MOC (denimo po novi zakonodaji s področja urejanja prostora in graditve objektov) kot tudi sosednjih občin. Mestna občina Celje pri nadaljnjem razvoju pričakuje sodelovanje in sofinanciranje s strani pristojnih ministrstev.

Vsebinsko portal vsebuje 6 tematskih sklopov:

Parkirišča: javna parkirišča na območju MOC z informacijo o številu mest ter veljavnih cenah parkiranja;

Cestne zapore: dejanske zapore na cestah na območju MOC, tako na državnih kot občinskih cestah;

Zelene površine: območja zelenic in drugih zelenih površin, za urejanje katerih skrbi MOC;

Celjski prostorski plan: temeljni dokument o urejanju prostora na območju MOC;

Prikaz stanja prostora: zemljevid z osnovnimi informacijami o namenski rabi prostora, prostorskih aktih, gospodarski javni infrastrukturi, varovalnih režimih, habitatnih tipih – namenjen naprednejšim uporabnikom ter investitorjem;

Servis 48: že znano orodje za prijavo poškodb, napak in drugih pripomb glede urbane opreme in urejenosti okolja MOC.

Evidence se bodo sčasoma dopolnjevale in popravljale. Vsi, ki opazijo kakšne nepravilnosti ali želijo kaj sporočiti lahko to storijo po elektronski pošti gis@celje.si.

krvni-tlak
98-logo_cista_5-ff5f9a634875c966
t_a0c289885e58f954019844b23965b110_236370_magicnobilje_v

BREZPLAČNE MERITVE KRVNEGA PRITISKA, SLADKORJA IN HOLESTEROLA

Drage krajanke, dragi krajani!

Krajevna organizacija Rdečega križa (KORK) vas vabi na meritve krvnega pritiska, sladkorja in holesterola. Za člane KORK so meritve brezplačne, vsi ostali na prvih meritvah plačate 5 EUR, nadaljnje meritve so brezplačne.

Meritve potekajo vsak drugi torek v mesecu med 10.30 in 12. uro v sejni sobi KS – v I. nadstropju prizidka k gasilnemu domu na Ostrožnem.

Pri meritvah s svojo strokovno pomočjo sodeluje tudi Patronažna služba ZD Celje, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.

vysoky-cholesterol1

Foto: www.zzjzsombor.org

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE CELJE

Zaključuje se tretja in obenem zadnja faza priprave Celostne prometne strategije Mestne občine Celje, k oblikovanju katere so preko javnih razprav, ankete, intervjujev in vprašalnikov pomembno prispevali tudi občani in občanke Mestne občine Celje. Proces priprave Celostne prometne strategije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, bo zaključen konec maja 2017, ko bo strategijo obravnaval Mestni svet.

V preteklih tednih je bil oblikovan akcijski načrt, ki določa nabor ukrepov za dosego strateških ter operativnih ciljev za uresničitev slogana vizije, ki se glasi: Celje – privlačno, povezano, dostopno in varno mesto.

Strategija bo opredelila pet ključnih področij ukrepanja: hoja, kolesarjenje, javni potniški promet, optimizacija motornega prometa ter trajnostno načrtovanje prometa in ozaveščanje.

Namen določenih ciljev in ukrepov na področju hoje je povečati delež hoje, povečati prometno varnost in dostopnost za vse skupine prebivalcev. Cilji in ukrepi na področju kolesarjenja so usmerjeni k izboljšanju pogojev za kolesarjenje, parkiranje koles, k povečanju deleža kolesarjev ter povečanju prometne varnosti. Cilji in ukrepi na področju optimizacije motornega prometa so naravnani k umirjanju motornega prometa, spodbujanju odgovornejše rabe avtomobilov, zmanjšanju negativnih vplivov parkiranja, k povečanju prometne varnosti in razbremenitvi prometa v mestu Celje. Namen ciljev in ukrepov na področju trajnostnega načrtovanja prometa in ozaveščanja, pa je prispevati k spremembi potovalnih navad prebivalcev in k spremembi načrtovalskih prioritet.

Trenutno se zaključuje priprava samega dokumenta Celostne prometne strategije, ki povzema izvedene aktivnosti ter načrtuje izvajanje strategije in način spremljanja ter vrednotenja njenih učinkov. Po sprejemu strategije na Mestnem svetu bo ta objavljena na spletni strani Mestne občine Celje.

Kontaktne osebe na Mestni občini Celje:

Gregor Globočnik, Služba za odnose z javnostmi in promocijo

gregor.globocnik@celje.si, 03 42 65 630

Vodja projekta:

Miran Gaberšek, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

miran.gabersek@celje.si, 03 42 65 842

 

insights_duurzamemob_pic10

Foto: www.geom.si