Zaradi gradnje krožišča oziroma navezave severne vezne ceste bo od 6. februarja do 30. avgusta 2020 delna zapora Ceste na Ostrožno. Prestavljeno bo tudi avtobusno postajališče.

Kot je že znano, je Mestna občina Celje s projektom Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce smo začeli lani jeseni. Glavnina del je bila usmerjena v utrditev nasipa, ki je relativno visok in leži na močvirnatem območju. Da bo cesta kvalitetno zgrajena, je nujno potrebno, da so nasip dobro utrdili. Severna vezna cesta bo zagotovila najkrajšo povezavo med Novo vasjo in Ostrožnim ter bo bistveno razbremenila promet v bližnjih stanovanjskih naseljih. Ustrezna prometna infrastruktura na tem delu je zelo pomembna tudi zaradi načrtovane izgradnje stanovanjske soseske DN-10.

Projekt, ki ga bo občina končala do začetka poletja 2021, predvideva izgradnjo severne vezne ceste v dolžini 493,5 metra in rekonstrukcijo 212,3 dolgega odseka obstoječe Ceste na Ostrožno hkrati z izgradnjo krožišča. Po trasi obeh odsekov cest je predvidena ureditev pripadajoče infrastrukture za kolesarje in pešce ter namestitev dveh avtobusnih postajališč za vzpostavitev mestnega potniškega prometa. V sklopu projekta bo občina uredila tudi odvodnjavanje, javno razsvetljavo, plinovod, telekomunikacijsko omrežje, postavila promocijske table in zasadila okoli 100 dreves.

Projekt je ocenjen na skoraj 1,4 milijone evrov. Na občini pričakujejo, da bodo iz Kohezijskega sklada prejeli 428.852,04 evrov. To predstavlja nekaj manj kot 30 odstotkov celotne vrednosti projekta. Republika Slovenija bo prispevala nekaj manj kot 76.000 evrov, ostali denar pa je zagotovljen v občinskih proračunih za leti 2020 in 2021.

Vir: Mestna občina Celje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *