Mestna občina Celje je lansirala nov prostorski portal, ki je dostopen na https://prostor.celje.si/

Namen prostorskega portala prostor.celje.si je občanom in vsem zainteresiranim na enem mestu nuditi prostorske informacije iz pravnega in dejanskega vidika. Nastal je zaradi potrebe občanov, podjetij, investitorjev in organizacij do prostorskih podatkov Mestne občine Celje. Je zbirka interaktivnih zemljevidov s specifičnimi tematikami. Del portala je tudi metapodatkovni sistem, ki podaja t.i. podatke o podatkih.

V prvi fazi je cilj približati prostorske podatke občanom, tudi tistim, ki niso vešči uporabe računalnikov oz., ki jih ne uporabljajo vsak dan. V prihodnjih fazah bo portal namensko in funkcijsko dopolnjen, s fokusom na podpori institucijam v občini (turizem, javni zavodi, ipd.), privlačnosti MOC za investitorje ter podpori regionalnim in mednarodnim projektom.

Prostorski informacijski sistem, katerega del je prostorski portal, je zastavljen tako, da ga je možno nadgrajevati in širiti, tako za potrebe prihodnjih obveznosti MOC (denimo po novi zakonodaji s področja urejanja prostora in graditve objektov) kot tudi sosednjih občin. Mestna občina Celje pri nadaljnjem razvoju pričakuje sodelovanje in sofinanciranje s strani pristojnih ministrstev.

Vsebinsko portal vsebuje 6 tematskih sklopov:

Parkirišča: javna parkirišča na območju MOC z informacijo o številu mest ter veljavnih cenah parkiranja;

Cestne zapore: dejanske zapore na cestah na območju MOC, tako na državnih kot občinskih cestah;

Zelene površine: območja zelenic in drugih zelenih površin, za urejanje katerih skrbi MOC;

Celjski prostorski plan: temeljni dokument o urejanju prostora na območju MOC;

Prikaz stanja prostora: zemljevid z osnovnimi informacijami o namenski rabi prostora, prostorskih aktih, gospodarski javni infrastrukturi, varovalnih režimih, habitatnih tipih – namenjen naprednejšim uporabnikom ter investitorjem;

Servis 48: že znano orodje za prijavo poškodb, napak in drugih pripomb glede urbane opreme in urejenosti okolja MOC.

Evidence se bodo sčasoma dopolnjevale in popravljale. Vsi, ki opazijo kakšne nepravilnosti ali želijo kaj sporočiti lahko to storijo po elektronski pošti gis@celje.si.