Projekt, ki se bo pričel izvajati jeseni letos, predvideva izgradnjo severne vezne ceste v dolžini 493,5 m in preureditev obstoječe Ceste na Ostrožno v dolžini 212,3 m z izgradnjo krožišča. Obenem je po trasi obeh odsekov predvidena ureditev pripadajoče infrastrukture za kolesarje in pešce ter vzpostavitev mestnega potniškega prometa z dvema avtobusnima postajališčema. Urejeni bodo tudi odvodnjavanje, javna razsvetljava, plinovod, telekomunikacijsko omrežje in urbana zasaditev.

Ocenjena vrednost projekta je 1.687.850 €.

Severna vezna cesta je ključnega pomena za doseganje trajnostne mobilnosti, zmanjševanje pritiska prometa proti centru mesta s povezovanjem sosednjih stanovanjskih sosesk in stanovanjskih sosesk z nakupovalnimi središči. Na tem območju je predvidena tudi izgradnja stanovanjske soseske DN 10, zato je ustrezna prometna infrastruktura še toliko bolj pomembna.

Predhodno so bile izvedene tudi dodatne geomehanske raziskave tal zaradi preučitve pogrezanja in za namen kasnejše utrditve terena.

Vir: https://moc.celje.si/novice-in-obvestila/6401-z-deli-za-severno-vezno-cesto-bomo-zaceli-jeseni

Rezultat iskanja slik za severna vezna cesta

Vir: https://www.celje.info/aktualno/zbirajo-narocila-za-gradnjo-severne-vezne-ceste/