Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene mestne četrti (MČ) in krajevne skupnosti (KS). MČ in KS so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu. Organ MČ oz. KS je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju MČ oz. KS. Svet šteje sedem članov, njihova funkcija je častna in traja 4 leta. Posamezno MČ oz. KS zastopa in predstavlja predsednik sveta, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta. Prav tako predsednik sklicuje in vodi seje sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet.

Članstvo v Svetu KS Ostrožno za mandatno obdobje 2018 – 2022:

 1. Maja Vaš – predsednica
 2. Peter Pišek – podpredsednik
 3. Marjan Ferjanc – član
 4. Drago Knez – član
 5. Rebeka Ratajc – članica
 6. Andrej Knez – član
 7. Milan Kroflič – član

V mandatnem obdobju 2018 – 2022 so imenovani štirje odbori, in sicer:

ODBOR ZA KOMUNALO

 1. Pavel Stermecki – predsednik
 2. Dejan Korenak – član
 3. Dejan Žohar – član

ODBOR ZA SOCIALNA VPRAŠANJA

 1. Vanda Fric – predsednica
 2. Marina Srebočan – članica
 3. Rebeka Ratajc – članica

ODBOR ZA OKOLJE

 1. Ivanka Cokan – predsednica
 2. Marjeta Marguč – članica

ODBOR ZA KULTURO

 1. Andrej Knez – predsednik
 2. Milan Kroflič – član