JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI V LETU 2024

Spoštovani!
Mestna občina Celje je na svoji spletni strani objavila javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini v letu 2024. Gre za sredstva v višini 100 tisoč evrov, razpis pa bo odprt do konca maja. 
Sredstva bomo dodelili za naslednje skupine ukrepov: 
državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (pomoč za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov),
pomoči de minimis (pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost),
ostali ukrepe občine (šolanje v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih izobraževalnih programih s področja kmetijstva in gozdarstva in sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva).
Kot je razvidno iz razpisa, so upravičenci do pomoči določeni pri vsakem posameznem ukrepu, prijavitelj pa se lahko prijavi na enega ali več ukrepov oziroma podukrepov.
Razpis natančno opredeljuje cilje pomoči za posamezno skupino ukrepov, namembnost pomoči in upravičene stroške (aktivnosti, ki jih krijejo dodeljena sredstva), upravičence za pomoč, višino predvidenih sredstev in merila za ocenjevanje, po katerih bo pomoč dodeljena.
Prijavitelji na razpis morajo vloge oddati do 31. maja 2024, v glavi pisarni Mestne občine Celje ali jih poslati po pošti.
Strokovna komisija MOC bo vloge odpirala predvidoma v začetku junija 2024, prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva popolnosti zadnje prijave.
Kot še navaja razpis, lahko komisija zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih, če je število upravičenih zahtevkov večje, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.
Več podrobnosti o razpisu je mogoče najti TUKAJ. 

E – OSKRBA ZA BOLJ VARNO IN SAMOSTOJNO BIVANJE NA SVOJEM DOMU

Spoštovani!

E-oskrba je storitev, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje v domačem okolju. Uporabnikom v primeru poškodbe ali bolezni omogoča enostavno 24-urno povezavo z asistenčnim centrom in organizacijo pomoči, če jo potrebujejo.

V okviru projekta »E-oskrba na daljavo« Ministrstvo za solidarno prihodnost financira uporabo storitve. Uporaba E-oskrbe je tako za vse, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, v celoti brezplačna do 30. junija 2025, ko začne veljati pravica do e-oskrbe iz Zakona o dolgotrajni oskrbi. Projekt izvajata Telekom Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije. Razpoložljive kvote so omejene, interes pa je velik.

Če želite E-oskrbo v okviru projekta uporabljati brezplačno, čimprej izpolnite obrazec Izjava, ki je na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije (www.telekom.si). Izjavo vam lahko v Telekomovih centrih tudi natisnejo, prav tako so Izjave na voljo na lokalnem društvu upokojencev.

 Kako do brezplačne uporabe E-oskrbe?

Potrebno je:

  • podpisano Izjavo pošljite po pošti na naslov: Telekom Slovenije (za E-oskrbo), Cigaletova 15, 1000 Ljubljana ali prek e-pošte na eoskrba@telekom.si ali ga oddajte na lokalnem društvu upokojencev.

Pred pošiljanjem preverite, da je Izjava v celoti izpolnjena in podpisana. Prejete Izjave se evidentirajo po vrstnem redu prejema, izvajalci vas bodo kontaktirali, ko vas bodo lahko vključili v projekt.

 Kdo je upravičen do brezplačne E-oskrbe v okviru projekta »E-oskrba na daljavo«?

Do brezplačne E-oskrbe so upravičeni polnoletni posamezniki, ki živijo doma in niso vključeni v celodnevne oblike institucionalnega varstva, ter izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih pogojev:

  • jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost ali
  • v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo ali
  • so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljene različnim neželenim dogodkom v okolju ali
  • imajo zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti omejeno sposobnost samooskrbe in bivajo pretežni del dneva sami ali
  • so stari 65 let ali več in živijo pretežni del dneva sami.

Dodatne informacije o E-oskrbi in dostop do Izjav

Več informacij in vsi obrazci so na voljo na spletnih straneh www.telekom.si/e-oskrba, s klicem na brezplačno številko 080 12 13 (vsak delovnik med 8. in 16. uro), pisno po e-pošti eoskrba@telekom.si ali na vseh prodajnih mestih Telekoma Slovenije.

Dodatne informacije zagotavlja tudi Zveza društev upokojencev Slovenije, kjer so na voljo tudi natisnjene Izjave. Na voljo so na številki 01 620 54 82 (vsak delovnik med 9. in 12. uro) ali prek e-pošte e-oskrba@zdus-zveza.si ali v lokalnem društvu upokojencev.

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR UPORABNIKOV PROGRAMA ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH KOLONIJ V CELJSKEM DOMU V BAŠKI

Izšel je Javni razpis za izbor uporabnikov programa zdravstvenih in socialnih kolonij v Celjskem domu v Baški.

Prijavnice najdete spodaj in na podstraneh, kjer so osnovne informacije o socialnem oz. zdravstvenem letovanju, seznam potrebne opreme za varno in udobno letovanje, napotki pri pripravi otrok na letovanje in druge informacije.

Izmene letovanj v Celjskem domu 2024

1. izmena: 30. 6. – 10. 7. 2024    (največ 80 otrok)
2. izmena: 10. 7. – 20. 7. 2024   (največ 80 otrok)
3. izmena: 20. 7. – 30. 7. 2024   (največ 80 otrok)
4. izmena: 30. 7. – 9. 8. 2024       (največ 80 otrok)
5. izmena: 9. 8. – 19. 8. 2024        (največ 80 otrok)
6. izmena: 19. 8. – 29. 8. 2024*    (največ 80 otrok, izmena bo organizirana le, če bodo zapolnjene vse prejšnje izmene)

Sredstev za sofinanciranje s strani Mestne občine Celje in ZZZS je dovolj za brezplačno oz. 100 % sofinancirano letovanje 300 otrok. Zdravstveno kolonijo sofinancirajo tudi druge občine (Laško, Radeče, Štore, Vojnik in Dobrna). Prednost pri izboru bodo imeli kandidati s predloženim zdravnikovim potrdilom (zdravstvena prijavnica).

Za letovanje je otoka potrebno prijaviti z ustrezno prijavnico in upoštevati navodila in pogoje, ki so priloženi prijavnici.

– Zdravstvene prijavnice za otroke iz Celja, Štor, Dobrne in Vojnika, prejmete pri šolskem dispanzerju v ZD Celje (tudi otroci iz Vojnika, Štor in Dobrne).

– Prijavnice za socialno letovanje so na voljo na matični osnovni šoli in na tej spletni strani.

– Prijavitelji iz Laškega in Radeč se za prijavo obrnejo na matično občino.

Pozivamo vas, da si pred prijavo na letovanje preberete in otrokom predstavite Pravilnik o izvajanju 10-dnevnih letovanj v Celjskem domu v Baški, katerega povzetek najdete na prijavnici, kjer tudi potrdite seznanitev in strinjanje s pogoji letovanja.

Po pogojih Javnega razpisa se lahko letovanja udeležijo otroci v starosti od 6 do 14 let.

Vloge pošljite po pošti na naslov: Celeia d.o.o, PE Celje, Kosovelova ulica 14, 3000 Celje, ali oddajte osebno v poštni nabiralnik pred vhodom stavbe Kosovelova 14, 3000 Celje (prijavnic NE pošiljajte po elektronski pošti).

ROK ZA ODDAJO PRIJAVNICE: 21. 5. 2024

Dokumentacija in prijavnice

JAVNI POZIV ZA DODELITEV RAČUNALNIŠKE OPREME V IZPOSOJO V LETU 2024

Spoštovani,

prijazno vas obveščamo, da je z dnem 22. 4. 2024 odprt Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024, katerega cilj je omogočiti najbolj ranljivim skupinam prebivalstva izposojo osnovne računalniške opreme.

Poziv je objavljen na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS. Vloge je možno oddati od dne 22. 4. 2024 do razdelitve razpoložljive računalniške opreme, vendar najdlje do 22. 6. 2024. Na javni poziv pa se lahko prijavi vlagatelj, ki na dan objave javnega poziva izpolnjuje oba pogoja:

  1. je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v prvi dohodkovni razred;
  2. ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.