Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene mestne četrti (MČ) in krajevne skupnosti (KS). MČ in KS so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu. Organ MČ oz. KS je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju MČ oz. KS. Svet šteje sedem članov, njihova funkcija je častna in traja 4 leta. Posamezno MČ oz. KS zastopa in predstavlja predsednik sveta, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta. Prav tako predsednik sklicuje in vodi seje sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet.

Članstvo v Svetu KS Ostrožno za mandatno obdobje 2022 – 2026:

 1. Maja Vaš – predsednica
 2. Peter Pišek – podpredsednik
 3. Dejan Korenak – član
 4. Drago Knez – član
 5. Rebeka Ratajc – članica
 6. Andrej Knez – član
 7. Igor Gomze – član

V mandatnem obdobju 2022 – 2026 so imenovani štirje odbori, in sicer:

ODBOR ZA KOMUNALO

 1. Dejan Korenak – predsednik
 2. Pavel Stermecki – član
 3. mag. Marjan Ferjanc – član
 4. Simona Lončar Slemenšek – članica
 5. Vasja Krenker – član

ODBOR ZA SOCIALNA VPRAŠANJA

 1. Rebeka Ratajc – predsednica
 2. Vanda Fric – članica
 3. Marjeta Marguč – članica

ODBOR ZA OKOLJE

 1. Milan Kroflič – predsednik

ODBOR ZA KULTURO IN ŠPORT

 1. Andrej Knez – predsednik
 2. Lena Stepišnik – članica