Spoštovani!
Mestna občina Celje je na svoji spletni strani objavila javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini v letu 2024. Gre za sredstva v višini 100 tisoč evrov, razpis pa bo odprt do konca maja. 
Sredstva bomo dodelili za naslednje skupine ukrepov: 
državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (pomoč za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov),
pomoči de minimis (pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost),
ostali ukrepe občine (šolanje v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih izobraževalnih programih s področja kmetijstva in gozdarstva in sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva).
Kot je razvidno iz razpisa, so upravičenci do pomoči določeni pri vsakem posameznem ukrepu, prijavitelj pa se lahko prijavi na enega ali več ukrepov oziroma podukrepov.
Razpis natančno opredeljuje cilje pomoči za posamezno skupino ukrepov, namembnost pomoči in upravičene stroške (aktivnosti, ki jih krijejo dodeljena sredstva), upravičence za pomoč, višino predvidenih sredstev in merila za ocenjevanje, po katerih bo pomoč dodeljena.
Prijavitelji na razpis morajo vloge oddati do 31. maja 2024, v glavi pisarni Mestne občine Celje ali jih poslati po pošti.
Strokovna komisija MOC bo vloge odpirala predvidoma v začetku junija 2024, prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva popolnosti zadnje prijave.
Kot še navaja razpis, lahko komisija zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih, če je število upravičenih zahtevkov večje, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.
Več podrobnosti o razpisu je mogoče najti TUKAJ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *