POZIV – PRIJAVA ŠKODE NA ŽIVALIH ZARADI POSLEDIC MOČNIH NEURIJ Z VEČDNEVNIM OBILNIM DEŽEVJEM S POPLAVAMI, 4. 8. 2023

Mestna občina Celje obvešča, da na podlagi dopolnilnega sklepa 844-30/2023-49 – DGZR, z dne 28. 8. 2023 Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje k Sklepu št. 844-30/2023-185 DGZR z dne 10. 8. 2023 pričenja  z ocenjevanjem škode na živalih zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnimi deževjem s poplavami na širšem območju Republike Slovenije, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda, zaradi katerih je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, dne 4. avgusta 2023, aktiviral Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah (št. 843-7172023-12-DGZR z dne 4.8.2023).

Neposredna škoda na živalih se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na živalih.
Rok za zbiranje vlog je do vključno ponedeljka, 11. septembra 2023 do 12. ure.
Naloga Mestne občine Celje oz. občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah je, da na predpisanih obrazcih (vlogah) oceni nastalo škodo skladno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08). Podatke iz obrazcev občinska komisija vnese v spletno aplikacijo Ajda.
Več informacij o poteku ocenjevanja škode si lahko preberete na spletnem naslovu URSZR: www.sos112.si.
V skladu s sprejetim Sklepom lahko lastniki škodo prijavite na predpisanem obrazcu in sicer:
Vlogo je potrebno tudi lastnoročno podpisati (vlogo se podpiše na dveh mestih).
Obrazce lahko prevzamete tudi v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjski knezov, 3000 Celje v času uradnih ur glaven pisarne:
ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 11.00 in od 12.30 do 14.30
sreda:   od 8.00 do 11.00 in od 12.30 do 16.30

petek: od 8.00 do 12.00

Izpolnjene obrazce lahko:
pošljete po elektronski pošti na: mestna.obcina@celje.si;
dostavite v Glavno pisarno Mestne občine Celje ali
pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, z dopisom »Prijava škode – Neurje julij 2023«.
Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode.
Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na tel. 03 42 65 791 (ga. Selma Zemanek).

ZARADI NAPOVEDANEGA NEURJA JE NA POKLICNI GASILSKI ENOTI CELJE VZPOSTAVLJEN KLICNI CENTER

Celjska izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje obvešča: Če  bodo v naslednjih 12 urah prožene sirene z znakom za opozorilo na nevarnost, to pomeni nevarnost poplavnega vala.

Mestna občina Celje je na Poklicni gasilski enoti Celje vzpostavila klicni center. Občanke in občani, ki bi morebiti potrebovali nujno pomoč, lahko pokličete na telefonsko številko (03) 428 09 00 ali pišete na elektronski naslov civilna.zascita@celje.si. V nujnih primerih lahko pokličete tudi na številko 112.

Naj še enkrat spomnimo, kako je treba ravnati ob poplavah in neurjih.

 1. Ob napovedanem neurju umaknite premično premoženje iz prostorov, ki jih lahko zalije voda, v višje prostore.
 2. Ne približujte se brežinam vodotokov, ki lahko postanejo nestabilne.
 3. Ne prečkajte vodnega toka, tudi če sega voda le do kolen, saj vas lahko spodnese.
 4. Zavarujte ali umaknite predmete, ki jih lahko odnese veter, odplavi voda ali poškoduje toča.
 5. Po neurju in močnem vetru preglejte stanje stavbe in okolice ter morebitne poškodbe čim prej popravite.
 6. Vozil ne parkirajte pod drevesi ali v njihovi bližini, ob vodotokih in na mestih, ki jih lahko poplavi. Prilagodite vožnjo razmeram na cesti, ne ustavljajte pod podvozi, ne vozite po poplavljenem cestišču.
 7. Če živite na območjih, ki so izpostavljeni zemeljskim plazovom, bodite pozorni na plazenje.
 8. Spremljate obvestila preko medijev in javnega obveščanja (alarmiranja).
 9. Če ste v neposredni nevarnosti, pokličite na številko 112. V kolikor je številka 112 preobremenjena in je neposredno ogroženo človeško življenje, lahko pokličete na 03 428 09 00 (Poklicna gasilska enota Celje).

Vir: Mestna občina Celje

SOLIDARNOST IN POMOČ OB NESREČAH – OBVESTILO O DODELITVI SREDSTEV ZA SANACIJO PO NEURJIH

Spoštovane občanke in spoštovani občani,

obveščamo vas, da smo pričeli z zbiranjem vlog v zvezi z dodeljevanjem prve humanitarne pomoči za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih za prizadeto prebivalstvo ob močnih neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov v času od 12. julija do 2. avgusta 2023 in v zvezi z dodeljevanjem javnih sredstev prve humanitarne pomoči za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin prizadetim v poplavah 3., 4. in 5. avgusta 2023.

Vlogo oddate na priloženih obrazcih:

in jo pošljete na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, po e-pošti: mestna.obcina@celje.si ali osebno dostavite v Glavno pisarno mestne občine.

Vloge lahko oddate tudi na lokalno izpostavo Karitasa, Rdečega križa ali EHO Podpornice.

Rok za oddajo vloge je najkasneje do 28. avgusta 2023.

V času od 12. julija do 2. avgusta 2023 so nas z izjemno intenzivnostjo prizadela močna neurja, dolgotrajni nalivi, močan veter, toča in hudourniki . V duhu medsebojne podpore je Vlada Republike Slovenije, dne 3. avgusta 2023, sprejela odločitev o dodelitvi sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev ter za izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih, ki so bili v tem obdobju prizadeti.
S tem je vlada določila posebna sredstva za pomoč, ki jih prejmejo: Rdeči križ Slovenije 500.000,00 evrov, Slovenski Karitas 500.000,00 evrov ter Evangeličanska humanitarna organizacija Podpornic 100.000,00 evrov.

Višina sredstev za posameznega prosilca je omejena glede na škodno stopnjo, ki je nastala na njihovih stanovanjskih objektih:
Stopnja 1: V primeru popolnoma uničenih stanovanj ali hiš, kjer ste lastnik ali solastnik, je višina sredstev od 8.000 do 15.000 evrov.
Stopnja 2: Za poškodovane strehe, ostrešja in prizadete stanovanjske prostore (pohištvo, bela tehnika, inštalacije, talne obloge itd.) bo višina sredstev znašala od 2.000 do 8.000 evrov.
Stopnja 3: Za sanacijo zalitih kletnih prostorov, poškodovane infrastrukture (peči, grelci, vodovod, uničena kurjava itd.) ter fasade, oken in vrat, je na voljo pomoč v višini od 1.000 do 2.000 evrov.
Stopnja 4: V primeru delno odkritih streh, uničenih zalog hrane ali kurjave ter poškodovanih sten in tal, je višina sredstev od 500 do 1.000 evrov.

Prosimo vse oškodovance, da svoje vloge za pomoč oddajo na pristojno občino, lokalno izpostavo Karitas, Rdečega križa in EHO Podpornice najkasneje do 28. avgusta 2023. Vlogo lahko oddate osebno ali po pošti. Vsak posamezen upravičenec bo prejel pomoč na podlagi sklepa ene od omenjenih organizacij, pri čemer se upoštevajo tudi že prejeta sredstva iz naslova dobrodelnih organizacij.

Višina dodeljenih sredstev ne sme presegati vrednosti ocenjene škode, v kolikor je ta znana. V primeru, da bo vsota višine odobrenih sredstev presegala razpoložljiv znesek javnih sredstev iz vladnega sklepa, bo dodelitev sredstev ustrezno prilagojena. Prav tako pa se bo v primeru neuporabljenih javnih sredstev povečala odobrena višina pomoči za prvo in drugo škodno stopnjo.


Dodelitev sredstev za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin prizadetim v nedavnih poplavah

Vlada Republike Slovenije je dne 5. avgusta 2023 v duhu sočutja in solidarnosti sprejela pomembno odločitev glede prizadetih v nedavnih poplavah. V skladu s tem, je bilo Rdečemu križu Slovenije in Slovenskemu Karitasu dodeljenih po 5.000.000,00 evrov sredstev, s čimer se bo omogočila učinkovita in hitra oskrba z osnovnimi življenjskimi potrebščinami tistim, ki so bili najbolj prizadeti v poplavah 3., 4. in 5. avgusta 2023.

Ta humanitarna pomoč predstavlja prvi korak k takojšnjemu olajšanju bremena, ki ga je prinesla nepričakovana naravna nesreča. Dodeljena sredstva bodo namenjena neposredno prizadetim prebivalcem, z upoštevanjem različnih stopenj škode na njihovih domovih. Skladno s tem bodo sredstva dodeljevali Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas. Višina pomoči bo odvisna od škode, ki je nastala na stanovanjskih objektih, v katerih ljudje dejansko živijo:

Stopnja 1: Za trajno uničene hiše ali stanovanja, ki so praktično neobnovljiva, in zahtevajo nadomestno bivališče, bo višina pomoči znašala 3.000,00 evrov.
Stopnja 2: V primeru poplavljenih stanovanjskih etaž bo višina pomoči znašala 1.500,00 evrov.

Stopnja 3: Za poplavljene kletne prostore pa bo višina pomoči znašala 500,00 evrov.

Prosilci za pomoč morajo izpolniti vlogo in jo oddati najkasneje do 28. avgusta 2023. Vlogo lahko oddate osebno ali po pošti na lokalni Rdeči križ ali Karitas ali občino, kjer ste utrpeli škodo.
Vsakemu posameznemu prosilcu bo dodeljen znesek v skladu s prvim nujnim ukrepom za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin. Po odobritvi vloge bo prejemniku izdan sklep s strani ene izmed organizacij, Slovenskega Karitasa ali Rdečega križa Slovenije.Če se bo izkazalo, da višina odobrenih sredstev presega razpoložljiv znesek javnih sredstev iz vladnega sklepa, bodo v okviru transparentnosti in odgovornosti prizadevanja vlade usmerjena k zagotavljanju dodatnih sredstev. V primeru, da bodo namenska javna sredstva na podlagi ocene vlog ostala neporabljena, se bo odobrena višina pomoči sorazmerno povečala za prvo in drugo škodno stopnjo.

Vir: Mestna občina Celje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO V NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA – ŠPORTNE DVORANE NA NASLOVU CESTA NA OSTROŽNO 90, 3000 CELJE

Kontaktna oseba: Suzana Bekić, tel. št. 031 446 460, e-naslov: ostrozno@celje.si

Priloge:

Razpis telovadnica (pdf)

Telovadnica – priloge:

Rok za oddajo ponudb: do vključno 06. 09. 2023, do 17. ure

Odpiranje ponudb bo v četrtek, 07. 09. 2023, ob 10.30. uri, v sejni sobi na sedežu KS Ostrožno, Cesta na Ostrožno 90, 3000 Celje

POZIV – PRIJAVA ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC NEURJA Z DEŽJEM, VETROM, ZEMELJSKIMI PLAZOVI IN POPLAVAMI MED 17. IN 25. JULIJEM 2023

Mestna občina Celje obvešča, da je na podlagi Sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-27/2023-85 – DGZR (v nadaljevanju besedila: Sklep) pričela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023.

Rok za zbiranje vlog je do vključno petka, 25. avgusta 2023 do 12. ure.
Naloga Mestne občine Celje oz. občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah je, da na predpisanih obrazcih (vlogah) oceni nastalo škodo skladno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08). Podatke iz obrazcev občinska komisija vnese v spletno aplikacijo Ajda.
Več informacij o poteku ocenjevanja škode si lahko preberete na spletnem naslovu URSZR: www.sos112.si.
V skladu s sprejetim Sklepom lahko lastniki škodo prijavite na predpisanem obrazcu in sicer:
 • »OBRAZEC 1 – Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi škode na kmetijskih zemljiščih.
 • »OBRAZEC 3 – Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi škode za popolnoma uničen objekt.
 • »OBRAZEC 4 – Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi delne škode na objektih.
 • »OBRAZEC 5 – Ocena škode na gradbenih in inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski plinovodi, vodni objekti, dovozi, ceste, podporni zidovi in drugo), povzročene po naravni nesreči« pa je namenjen prijavi škode na gradbeno-inženirski infrastrukturi.
K prijavi (obrazcu) je potrebno priložiti fotografije poškodovanega objekta s katerih bodo razvidne poškodbe.
Vlogo je potrebno tudi lastnoročno podpisati (vlogo se podpiše na dveh mestih).
Pri izpolnjevanju obrazcev in oddaji vloge upoštevajte tudi naslednje:
 • uničen objekt se oceni na »OBRAZCU 3«, delna škoda povzročena na stanovanjskem ali poslovnem objektu pa se oceni na »OBRAZCU 4«,
 • vsak objekt (stanovanjski, poslovni,…) se oceni ločeno in popiše na obrazcu 4 (delna škoda na stavbi), torej mora biti za vsak poškodovan objekt oddana svoja vloga,
 • za poškodbe na skupnih delih stavb prijavo vloži upravnik stavbe, za objekte v solastništvu, škodo prijavi eden izmed solastnikov.
Obrazce lahko prevzamete tudi v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjski knezov, 3000 Celje v času uradnih ur glavne pisarne:
ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 15.00
sreda:  od 8.00 do 16.30 in
petek:  od 8.00 do 12.30
Izpolnjene obrazce lahko:
 • pošljete po elektronski pošti na: mestna.obcina@celje.si;
 • dostavite v Glavno pisarno Mestne občine Celje ali
 • pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, z dopisom »Prijava škode – Neurje julij 2023«.
Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode na stvareh.
Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na tel. 03 42 65 612 (David Polanec).
Ocenjevanje spodaj navedene škode NI v pristojnosti občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah in jo morate morebitni oškodovanci prijaviti neposredno stvarno pristojnemu organu:
 • v gozdovih škodo ocenjuje Zavod za gozdove RS,
 • na vodotokih škodo ocenjuje Direkcija RS za vode,
 • na kulturni dediščini škodo ocenjuje Zavod za varstvo kulturne dediščine,
 • v gospodarstvu škodo ocenjuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (prijava škode se vrši preko Gospodarske zbornice Slovenije).

Vir: Mestna občina Celje

ZBIRNIK INFORMACIJ IN POVEZAV GLEDE POMOČI FIZIČNIM IN PRAVNIM OSEBAM V MESTNI OBČINI CELJE

Zbirnik informacij in povezav glede pomoči fizičnim in pravnim osebam v Mestni občini Celje

Ukrepi informacij in povezav glede pomoči fizičnim in pravnim osebam so razdeljeni na tiste, ki jih ponuja država in na informacije in pomoč, ki jih nudi Mestna občina Celje.

Kontakt za dodatne informacije:
Tanja Močivnik, tel. 03 42 65 826

Katja Sentočnik, tel. 03 42 65 874

Vse fizične in pravne osebe, ki bi želele pomagati z donacijo ali prostovoljskim delom, vabimo k uporabi aplikacije https://poplave2023.urszr.si. Vse informacije so zbrane tudi na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenijo-prizadele-najhujse-poplave/zbiranje-pomoci-prek-humanitarnih-organizacij/

POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE NA STVAREH ZARADI POPLAV

Spoštovani,

Mestna občina Celje obvešča, da na podlagi Sklepa Uprave za zaščito in reševanje št. 844-30/2023-18 – DGZR z dne 10. 8. 2023 pričenja  z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnimi deževjem na širšem območju Republike Slovenije, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda, zaradi katerih je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, dne 4. avgusta 2023, aktiviral Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah (št. 843-7172023-12-DGZR z dne 4.8.2023).
Rok za zbiranje vlog je do vključno ponedeljka 4. septembra 2023 do 12. ure.Naloga Mestne občine Celje oz. občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah je, da na predpisanih obrazcih (vlogah) oceni nastalo škodo skladno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08). Podatke iz obrazcev občinska komisija vnese v spletno aplikacijo Ajda.
Več informacij o poteku ocenjevanja škode si lahko preberete na spletnem naslovu URSZR: www.sos112.si.
V skladu s sprejetim Sklepom lahko lastniki škodo prijavite na predpisanem obrazcu in sicer:

 • OBRAZEC 1 – Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi škode na kmetijskih zemljiščih.
 • OBRAZEC 3 – Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi škode za popolnoma uničen objekt.
 • OBRAZEC 4 – Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi delne škode na objektih.
 • OBRAZEC 5 – Ocena škode na gradbenih in inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski plinovodi, vodni objekti, dovozi, ceste, podporni zidovi in drugo), povzročene po naravni nesreči« pa je namenjen prijavi škode na gradbeno-inženirski infrastrukturi.

K prijavi (obrazcu) je potrebno priložiti fotografije poškodovanega objekta s katerih bodo razvidne poškodbe.
Vlogo je potrebno tudi lastnoročno podpisati (vlogo se podpiše na dveh mestih).
Pri izpolnjevanju obrazcev in oddaji vloge upoštevajte tudi naslednje:

 • uničen objekt se oceni na »OBRAZCU 3«, delna škoda povzročena na stanovanjskem ali poslovnem objektu pa se oceni na »OBRAZCU 4«,
 • vsak objekt (stanovanjski, poslovni,…) se oceni ločeno in popiše na obrazcu 4 (delna škoda na stavbi), torej mora biti za vsak poškodovan objekt oddana svoja vloga,
 • za poškodbe na skupnih delih stavb prijavo vloži upravnik stavbe,
 • za objekte v solastništvu, škodo prijavi eden izmed solastnikov.

Obrazce lahko prevzamete tudi v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje v času uradnih ur glavne pisarne:

ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 15.00
sreda:  od 8.00 do 16.30 in
petek:  od 8.00 do 12.30

Izpolnjene obrazce lahko:

 • pošljete po elektronski pošti na: mestna.obcina@celje.si; z navedbo zadeve: »Prijava škode – Poplave julij 2023«,
 • dostavite v Glavno pisarno Mestne občine Celje ali
 • pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, z dopisom »Prijava škode – Poplave julij 2023«.

Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode na stvareh.
Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na tel. 03 42 65 791 (ga. Selma Zemanek).

Ocenjevanje spodaj navedene škode NI v pristojnosti občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah in jo morate morebitni oškodovanci prijaviti neposredno stvarno pristojnemu organu:

 • v gozdovih škodo ocenjuje Zavod za gozdove RS,
 • na vodotokih škodo ocenjuje Direkcija RS za vode,
 • na kulturni dediščini škodo ocenjuje Zavod za varstvo kulturne dediščine,
 • v gospodarstvu škodo ocenjuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo ter
 • na državni infrastrukturi Ministrstvo za infrastrukturo.

POZIV PROSTOVOLJCEM

Občanke in občane, ki lahko v torek, 8. 8. in v sredo, 9. 8. pomagajo pri odstranjevanju posledic škode v občinah naše regije, prosimo, da se danes do 19. ure vpišejo v spletni obrazec: https://forms.office.com/e/au6rZiHbwN
Zbirno mesto za oba dneva bo Dvorana Zlatorog, odhodi avtobusov pa ob 8. uri. Gre za celodnevno akcijo, ki jo pripravljamo v sodelovanju s Slovensko filantropijo. Udeležba je na lastno odgovornost. Akcije se lahko udeležijo samo polnoletne osebe. Vsem prostovoljkam in prostovoljcem bomo zagotovili prehrano, prosimo pa jih, naj se primerno oblečejo ter obujejo in naj imajo s sabo zaščitne rokavice.
Akcija bo potekala koordinirano, tako da se lahko akciji pridružijo samo tisti, ki bodo koristili organiziran prevoz izpred dvorane Zlatorog.
Vsem se že v naprej iskreno zahvaljujemo!
Vir: MOC

POPOLNA ZAPORA ODSEKA LOKALNE CESTE LC032313 (Čopova ulica – Cesta na Ostrožno) IN MESTNE CESTE LK032671 (Pucova ulica)

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo v terminu od 7. 8. 2023 do 31. 8. 2023, popolna zapora odseka lokalne ceste LC032313 (Čopova ulica – Cesta na Ostrožno) in mestne ceste LK032671 (Pucova ulica), zaradi izvajanja gradbenih del (izgradnja krožišča).

Obvoz je urejen.

Dovoljenje za popolno zaporo