POZIV K DVIGU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE INDIVIDUALNIH GRADENJ

Spoštovani!

Upravna enota Celje obvešča vse lastnike stanovanjskih stavb, da na podlagi 82. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20 in 167/20) in enotnega klasifikacijskega načrta z roki hrambe, odbira in izloča gradbene projekte individualnih gradenj, ki jim je potekel rok hrambe, to so projekti prejeti leta 2009 in 2010.

Lastniki stanovanjskih stavb, za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje v navedenih letih in se izvod projektne dokumentacije nahaja v arhivu Upravne enote Celje, lahko le-te prevzemajo v poslovnem času, in sicer od 28. januarja do 18. marca 2021.

 

Za prevzem projektne dokumentacije se je potrebno predhodno naročiti na telefonsko številko 03 4265 448, 494, 392 in 342.

Po preteku tega roka za prevzem, bodo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja izločeni iz arhiva Upravne enote Celje ter uničeni.

 

Vir: MOC

 

POZIV – PRIJAVA ŠKODE KOT POSLEDICA POTRESA

Spoštovani!

Mestna občina Celje obvešča, da je na podlagi Sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-4/2021-10 – DGZR pričela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic potresa 29. decembra 2020.

V skladu s sprejetim Sklepom lahko lastniki škodo na svojih objektih prijavite na predpisanem obrazcu in sicer:

K prijavi (obrazcu) je potrebno priložiti fotografije poškodovanega objekta, s katerih bodo razvidne poškodbe.

Obrazce lahko prevzamete tudi v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjski knezov, 3000 Celje.

 Zaradi izredno kratkega roka za posredovanje podatkov na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Mestna občina Celje zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi potresa, na predpisanih obrazcih in prilogami do ponedeljka, 1. februarja 2021.

Izpolnjene obrazce lahko:

 • pošljete po elektronski pošti na: obcina@celje.si;
 • dostavite v Glavno pisarno Mestne občine Celje ali
 • pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, z dopisom »Prijava škode – Potres«.

Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode na stvareh.

Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na tel. 03 42 65 610 (ga. Barbara Kovačič).

Svet KS Ostrožno

4 lokacije-nova prometna signalizacija za tovorni promet

POSTAVITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA UREDITEV VOŽNJE TOVORNIH VOZIL NA OBMOČJU NASELJA LOPATA, MEDLOG, OSTROŽNO IN LAVA

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v naslednjih dneh postavljena prometna signalizacija za ureditev vožnje tovornih vozil na območju naselja Lopata, Medlog, Ostrožno in Lava, in sicer:

 • lokacija 1 in 2:
  • smer iz križišča proti naselju Medlog. K obstoječi prometni signalizaciji za omejitev tovornega prometa se doda dopolnilna tabla 4602 (Razen za lokalni promet),
  • smer iz krožišča proti naselju Arja vas. K obstoječi prometni signalizaciji za omejitev tovornega prometa se doda dopolnilna tabla 4602 (Razen za lokalni promet).
 • lokacija 3:
  • smer iz krožišča proti naselju Babno, Ostrožno. K obstoječi prometni signalizaciji za omejitev tovornega prometa se doda dopolnilna tabla 4602 (Razen za lokalni promet).
 • lokacija 4:
  • smer iz križišča proti naselju Ostrožno. K obstoječi prometni signalizaciji za omejitev tovornega prometa se doda dopolnilna tabla 4602 (Razen za lokalni promet).

Svet KS Ostrožno

Odločba

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OSTROŽNO – SEVER

 

Spoštovani!

Mestna občina Celje se je zaradi pripomb občanov po že zaključeni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever, ki je potekala med 16.3. 2020 in 29.4 2020, odločila izvesti ponovno javno razgrnitev z javno obravnavo in sicer dopolnjenega predloga prostorskega akta, na katerega so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora.

Gradivo vezano na javno razgrnitev je dostopno tukaj.

 

IZGRADNJA PLOČNIKA

Spoštovane krajanke in krajani!

Obveščamo vas, da se bo predvidoma v mesecu avgustu 2020, pričela izgradnja pločnika (enostransko, širina pločnika bo 2 m) vzdolž dela kategorizirane lokalne ceste skozi Lopato z oznako LC 032011, kot je na grafiki označeno z rdečo barvo.

Za več informacij v zvezi s predvideno izgradnjo nam lahko pišete na ostrozno@celje.si, nas pokličete na tel. št. 031 446 460 ali se osebno zglasite na sedež krajevne skupnosti v času uradnih ur, in sicer:

 • ob torkih med 9.00 in 12.00 ter 13.00 in 15.00 uro in

 • ob četrtkih med 8.00 in 12.00 ter 13.00 in 15.00 uro.

Maja Vaš, predsednica sveta

 

Obvestilo-izgradnja pločnika